0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Lastensuojelulaki

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Laissa on määritelty henkilöt, jotka ovat velvollisia lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös Nettitukinaisen työntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoina. Laki velvoittaa työntekijöitä "viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä." Laissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Lastensuojeluilmoituksen tekemisessä, lastensuojelutarpeen selvittämisessä ja lastensuojelun toteuttamisessa tulee aina ensisijaisesti huomioida lapsen etu. Vaitiolovelvollisuudesta luopuminen tulee tarpeelliseksi silloin, kun salassapito asettuisi esteeksi lapsen avunsaannille ja lapsen edun toteutumiselle.